´╗┐

Welkom bij de gemeente van de Maartenskerk

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk.

Op deze website vindt u informatie over de erediensten, de agenda, en contactinformatie van onze gemeente en de verenigingen.

We nodigen u in het bijzonder van harte uit in onze kerkdiensten!
meekijkenKlik hier voor meeluisteren of meekijken met erediensten.

Aanpassing kerkdiensten

Kanselbijbel 2Gelet op het aangepaste advies van het moderamen van de synode van de Hersteld Hervormde Kerk d.d. 16 oktober jl. zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd met ingang van zondag 18 oktober:

  1. het maximaal aantal bezoekers in de kerk en in gebouw Calvijn is opnieuw gereduceerd;
  2. gebouw Calvijn is opnieuw in gebruik genomen voor het bijwonen van de dienst in een kleine groep;
  3. met ingang van DV zondag 25 oktober is er een 3e dienst;
  4. de vergaande beperking op het zingen in de kerk blijft gehandhaafd;
  5. bij het in-en uitgaan van de kerk is, zoals we al gewend waren, het ruim afstand houden nog steeds van belang en daar wordt actief op toegezien;
  6. het dragen van mondkapjes bij het in- en uitgaan van de kerk wordt niet verplicht gesteld, maar geadviseerd.

De gemeenteleden hebben per mail informatie ontvangen over de kerkdiensten van zondag 18 oktober en de daarop volgende zondagen.

Kerkenraad en kerkvoogdij van HHG Sint-Maartensdijk

Aanmelden voor kerkdiensten

Indien u zich wilt aanmelden voor de kerkdiensten, geeft u zich dan op via onze contactpagina. U ontvangt dan een persoonlijke link naar het aanmeldformulier. U kunt de diensten ook op afstand volgen middels kerktelefoon, scanner, kerkfoon of video, zie Eredienst - uitzending en opname.

Richtlijn voor de diensten

Voor de kerkdiensten en het verenigingswerk is een protocol vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage in de consistorie van de kerk en in gebouw Calvijn. Op basis van dit protocol is er voor de diensten een richtlijn opgesteld die u hier kunt vinden.

Collecten

collectezakkenOok de komende tijd zullen we nog geen collecten houden in de diensten en bij de uitgang. We willen u vragen om uw collectegeld over te (blijven) maken op de rekeningen van diaconie en kerkvoogdij:

Diaconie:  NL 72 RABO 0303 0333 55 t.n.v. Diakonie HHG Sint-Maartensdijk
Kerkvoogdij:  NL 10 RABO 0362 6466 94 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Sint-Maartensdijk
Zendingsbusjes: zie betaalgegevens op https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/giften/uw-steun

De Hersteld Hervormde Kerk heeft ANBI status; al uw giften via de bank zijn aftrekbaar van de belasting binnen de door de belastingdienst gestelde regels.

We danken iedereen die op deze manier al bijdragen heeft gegeven.

Overige aanpassingen vanwege Corona

  • Bijeenkomsten van de verenigingen zijn afgelast of vinden plaats met inachtneming van de regels van het RIVM.
  • Op zaterdagmorgen is de kerk van 11.00 tot 12.00 open voor bezinning, gesprek en gebed.
  • Elke donderdagavond om 19:30 wordt er een meditatie worden uitgesproken via de kerktelefoon.

Gemeenteleden die per email op de hoogte willen blijven, kunnen hun mail adres doorgeven aan Erwin Lindhout. Dat kan via het contactformulier op deze site ("aan Ledenadministratie").

Kalender

De Kalender 2020/2021activiteitenkalender is beschikbaar en is bij de kerkbode verspreid. De online kalender is ook bijgewerkt.

Klik hier om mee te luisteren naar de uitzendingen, of recente uitzendingen terug te luisteren

...


Wilt u meer weten? Wilt u een gesprek? Wilt u een Bijbel, of hebt u interesse voor onze eenvoudige basiscursus over de Bijbel? U kunt reageren via het contactformulier of telefonisch.

Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

   
   
U bevindt zich hier: Home

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.